ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ

                   ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น
                   บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้น และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่า ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ