ประกาศ รายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการบัญชี ระดับ 3

              ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการบัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น
              บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้น และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ