ประกาศ กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย

                    ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย จำนวน 1 อัตรา ซึ่งมีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) จำนวน 1 ราย นั้น
                    คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ