ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3

              ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา โดยองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) แล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ นั้น
              บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ