รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร

       ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

         1.1  หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา

         1.2  หัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา

         1.3  หัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา

(เอกสารแนบ)

ลิ้งค์ กรอกใบสมัคร https://liquor.thaijobjob.com