ประกาศผลการทดสอบในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7

ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

              ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไปแล้ว นั้น

                   บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น

 

(เอกสารแนบ)