รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                ด้วยคณะทำงานป้องกันการทุจริตได้จัดทำแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานองค์การสุราทำแบบทดสอบเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในหัวข้อ conflict of interest เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมขอรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ