องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมสำรวจศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสูงสุด

                 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมสำรวจศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสูงสุด โดยมีผลจากการสำรวจความคิดเห็นและสัมภาษณ์ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมทั้งเครือข่ายทางเศรษฐศาสตร์ ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนของโครงการผลิตแอลกอฮอล์แบบ Multiproduct  โดยเลือกใช้เอทานอล (Crude Alcohol) เป็นวัตถุดิบขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 120,000 ลิตร/วัน แสดงให้เห็นถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีมาตรการ/แนวทางแก้ไขล่วงหน้า เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ