ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9

                ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9  ซึ่งมีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) จำนวน 1 ราย นั้น

                คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารแนบ