รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 และตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ระดับ 7

                  

                 ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

     1.1  หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา

     1.2  หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา
เอกสารประกาศ

กรอกใบสมัครได้ที่ https://liquor.thaijobjob.com