รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

                

                 ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

     1.1  นักวิชาการบัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

     1.2  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา (เริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562)

 

เอกสารประกาศ

กรอกใบสมัครได้ที่ https://liquor.thaijobjob.com