ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3

                   ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 แล้ว นั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ