การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3

               ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา นั้น

 บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามบัญชีแนบท้ายนี้

 

เอกสารแนบ