กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

 

 

                      ด้วยสำนักงาน ปปช กำหนดจัดกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของคู่ค้ารัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นในการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริต เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้แทนบริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นวิทยากร โดยมีผู้แทนจากบริษัทต่างๆ 110 บริษัท ที่เป็นคู่ค้าของรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 250 คน ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบิรน์เนอร์ อินดัสเตรียล จำกัด ร่วมเป็นหน่วยงานของคู่ค้ารัฐวิสาหกิจ

                       ในการนี้ องค์การสุราฯ ขอขอบคุณ ไทยเบิรน์เนอร์ อินดัสเตรียล จำกัด ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ)