ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 ซึ่งมีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) จำนวน 7 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ