ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3

                      ตามที่องค์การสุราฯ ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งมีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) จำนวน 14 ราย ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ