ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3

                         ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา นั้น

                         บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามบัญชีแนบท้ายนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ