ข่าวประชาสัมพันธ์

                 ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับบริหาร ระดับ ๘ ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดเเละจำหน่าย เเละระดับ ๗ ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีเเละงบประมาณ เเละตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ตำแหน่งละจำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น      ...

             ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับ 3 ในตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และตำแหน่งช่างเทคนิค ตำแหน่งละ  1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตนั้น...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมเป็นหนึ่งในการบูรณาการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐกับสำนักงาน ป.ป.ท....

ด้วยสำนักงาน ปปช ได้พัฒนาระบบธรรมภิบาลออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมภิบาล...

                   ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา.ปฏิบัติงาน  ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น...

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)   ในตำแหน่งนิติกร ระดับ 3               บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อ     แนบท้ายประกาศนี้       (เอกสารแนบ)...

                 ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา...

            ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer – CFO) โดยขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ   (เอกสารแนบ)...