AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ขั้นตอนการขอใบอนุญาต
เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต
1. สำเนาหลักฐานแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ นิติบุคคล
2. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
3. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ พร้อมทั้งติดอาการ แสตมป์ด้วย (10 บาท กรณีใช้ครั้งเดียว 30 บาท ใช้ตลอดปี)
4. สำเนาหลักฐานแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ขั้นตอนและกรรมวิธีการใช้สุราสามทับ 95 ดีกรี
6. สำเนาใบอนุญาตการใช้สุราเพื่อการทำสินค้า ถ่ายทั้ง 2 หน้า
7. ใบสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เกี่ยวกับ สินค้าที่จะขอใช้สุราสามทับผลิต
8. ตัวอย่างฉลากปิดภาชนะบรรจุสินค้า (เฉพาะนำไปทำน้ำหอม หัวน้ำเชื้อและยา รักษาโรค)
9. แผนที่แสดงสถานที่ตั้งของโรงงาน
10 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้