AA /// TH|EN
หน้าหลัก > เกี่ยวกับองค์กร > วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

             เดิมองค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีพื้นที่ในการดำเนินงานประมาณ 140 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 67 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
            ในปี 2559 องค์การสุราฯ มีสภาพแวดล้อม เกิดภาวะภัยแล้ง ทำให้น้้ำเค็มหนุนเป็นระยะเวลากว่า 6 เดือน ประกอบกับองค์การสุราฯ มีเป้าหมายการผลิตและจำหน่ายเพิ่มขึ้น จึงขุดบ่อเก็บน้ำดิบสำรองไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และมีข้อจำกัดเรื่องของขนาดพื้นที่ในการดำเนินงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการรองรับในระบบบริหารจัดการน้ำกากส่าที่ออกจากระบบการผลิต องค์การสุราฯ จึงมีภาระด้านค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว จึงได้บริหารจัดการด้วยการถ่ายโอนความเสี่ยงในระบบบริหารจัดการน้ำกากส่า ซึ่งเป็นของเสียที่ออกจากระบบการผลิต โดยได้ทำสัญญาอนุญาตให้บริษัท ดีวานิชย์ จำกัด ดเนินการบัดน้ำกากส่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และปัจจุบันบริษัทฯได้รับสัมปทานในการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยบริษัท ดีวานิชย์ จำกัด มอบให้ บริษัท ดีวีเอ็มวีเอส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ