AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ข่าว | ประกาศ >
โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

องค์การสุราฯ ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้จัดเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ที่ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริเวณใกล้เคียง.........