AA /// TH|EN
หน้าหลัก > การบริหารองค์กร > ตรวจสอบภายใน
   
           ในรอบปี 2554 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จำนวน 2 คณะ มีนางสาวศุภลักษณ์ เลิศแก้วศรี เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ คณะที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 และ คณะที่ 2 มีนายกนก ส่งสัมพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่กำกับดูแล เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน ความ เชื่อถือได้ของข้อมลู ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนกำกับดูแลด้านการบริหารงานสารสนเทศ
            องค์การสุราฯ จัด ให้มีการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นกลไกสำคัญตามหลักการกำกับกิจการที่ดี โดยมีภารกิจในการให้บริการให้คำปรึกษา และให้ความเชื่อม่นั อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มและปรับปรุงการดำเนินการขององค์การสุราฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้โดยทางการประเมินและปรับปรุงความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีขององค์กรโดยใช้วิธีการอย่างมีระบบและมีแบบแผน ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของหน่วย ตรวจสอบภายใน


 
กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน

   
    กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2561
    กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2560
    กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2559
 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ

    กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2561
    กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2560
    กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2559
   

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน

    คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560
    คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน​ ประจำปี 2559