AA /// TH|EN
หน้าหลัก > การบริหารองค์กร > การกำกับดูและกิจการที่ดี
การบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลที่ดี

                 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ และผู้บริหารองค์การสุราฯ ตระหนักถึงความสำคัญใน การบริหารจัดการ จึงมีการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อความเจริญของ กิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และสนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสร้างระบบสื่อสารเชื่อมโยงทั้งองค์กร มีการ พัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้พนักงานมศักยภาพที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความมั่นใจใน องค์กรว่า สามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้ในระยะยาว เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจาก สังคม อีกทั้งยังเป็นกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกัน จัดการ รับผิดชอบ แก้ไขปัญหา และพัฒนาให้องค์กรดีขึ้น รวมทั้งมีนโยบายที่รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรสาธารณกุศล ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ


 กฎบัตร คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม ประจำปี 2560
 
 


คณะอนุกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

 

             - ดูแลบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
             - กำหนดนโยบาาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และนแผการดำเนินงานด้สนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
             - ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
             - รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ต่อคณะกรรมการบริหารฯ

 

 

แนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน
 

              องค์การสุราฯ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีการจัดทำคู่มือพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงานได้รับทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำคู่มือมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งองค์การสุราฯ ได้นำค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมอื งและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่อื ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การสุราฯ โดยยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอันดี และถือปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องจนสืบทอดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2560


ค่านิยมหลัก 9 ประการ อันเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม มีดังนี้

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การม่งุ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดม่นั ในระบอบประชาธิปไตยอันมพี ระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมขุ
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

 คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ,คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560

 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การสุราฯ (ภาษาอังกฤษ)


 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การสุราฯ (ภาษาไทย)