AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์>ข่าวสมัครงาน

ชื่อหัวข้อ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานระดับ 3

                   ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 3 ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา.ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

                   บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้น และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ดาวโหลดเอกสารแนบ