AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์>ข่าวสมัครงาน

ชื่อหัวข้อ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งระดับ 7 (สอบข้อเขียน)

                   ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) แล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ๒ ฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ นั้น

                   บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อ  แนบท้ายประกาศนี้


ดาวโหลดเอกสารแนบ