AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์>ข่าวสมัครงาน

ชื่อหัวข้อ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งระดับ 3 (สอบสัมภาษณ์)

                   ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) แล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

                   บัดนี้ การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

ดาวโหลดเอกสารแนบ