AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์>ข่าวสมัครงาน

ชื่อหัวข้อ ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8

                 ตามที่องค์การสุราฯ ได้มีประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8 ตำแหน่งหัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค ตำแหน่งหัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ และตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ตำแหน่งละ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาประกาศรับสมัครแล้ว นั้น

                   องค์การสุราฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์การสุราฯ จึงขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยเริ่มการรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่  12 มีนาคม – 12 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

ดาวโหลดเอกสารแนบ
 

ดาวโหลดใบสมัคร