AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์>ข่าวสมัครงาน

ชื่อหัวข้อ ประกาศ ผลการทำสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ระดับ 8

        ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย จำนวน 1 อัตรา โดยองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทำสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ อาคาร ฝ่ายบริหาร องค์การสุราฯ ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ดาวโหลดเอกสารแนบ