AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์>ข่าวสมัครงาน

ชื่อหัวข้อ ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครหัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค หัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ

          ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8 ตำแหน่งหัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งหัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาประกาศรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นั้น


          องค์การสุราฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์การดำเนินงานขององค์การสุราฯ จึงขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยเริ่มการรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่  1-28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


ดาวโหลดเอกสารแนบ

ดาวโหลดใบสมัคร