AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง>ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหัวข้อ ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากร ERP : Enterprise Resource Planning และแผนปรับปรุงเครือข่ายภายใน LAN องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน

         ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากร ERP : Enterprise Resource Planning และแผนปรับปรุงเครือข่ายภายใน LAN องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ