AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง>ประกาศยกเลิก

ชื่อหัวข้อ ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อแผนจัดซื้อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์

          ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อแผนจัดซื้อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ