AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง>ประกาศยกเลิก

ชื่อหัวข้อ ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง

           ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ