AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง>ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหัวข้อ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องปฎิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องปฎิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ