AA /// TH|EN
หน้าหลัก > สารจากผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร
 

 

 

        องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบธุรกิจในการผลิตสุราสามทับ (เอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอทานอล)และผลิตภัณฑ์จากวัตถุพลอยได้ ที่ได้จากการผลิตสุรา เพื่อหารายได้นำส่งรัฐ
         เอทิลแอลกอฮอล์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ เอทานอล เป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถรับประทานได้ ในอดีตใช้วัตถุประสงค์ของการใช้ผลิตสุราเป็นหลัก ปัจจุบันพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมสามารถนำเอทานอลมาใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆโดยใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ หรือใช้เป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการผลิตสินค้า เช่น ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ล้างแผลฆ่าเชื้อโรค เครื่องสำอางเครื่องปรุงรส ฯลฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลมากขึ้นย่อมส่งผลดีต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศด้วย เนื่องจากเอทานอลใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบได้จากผลผลิตการเกษตรภายในประเทศ

         ในปี 2559 องค์การสุราฯ ได้จัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาองค์การสุราฯ การกำหนดแผนบริหาร มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรตามกรอบแผนวิสาหกิจ ซึ่งโครงการเริ่มดำเนินการในปีนี้ที่สำคัญได้แก่ การตัดสินใจลงทุนระบบการผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูงระดับ Analytical Reagent Grade สำหรับใช้ในงานค้นคว้าวิจัย ทดสอบ และทดลองในห้องปฏิบัติการทุกแห่ง ปัจจุบันต้องนำเข้าแอลกอฮอล์ชนิดนี้จากต่างประเทศมีราคาแพง ทำให้สูญเสียเงินตราต่างประเทศและงบประมาณ ระบบการผลิตที่องค์การสุราฯ ลงทุนจะสามารถผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูงเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล มีต้นทุนต่ำ สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ต่ำกว่าสินค้านำเข้ามากเพื่อรองรับกับความต้องการภายในประเทศ และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้

         การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การสุราฯ ให้สอดคล้องและสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี ในด้านอาหารและสาธารณสุขของประชาชน ได้เริ่มดำเนินงานอย่างจริงจังในปี 2559 เป็นต้นไปและจะมีการพัฒนา ปรับปรุง แผนการดำเนินการและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การนำกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ มาใช้ในการบริหารผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรม อาทิ แอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค การขยายตลาดให้เติบโต พัฒนาการให้บริการลูกค้า การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารทางด้านการตลาด และนำไปสู่การซื้อขายแบบออนไลน์ การปรับองค์กรให้เข้าสู่มาตรฐานสากลด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจำหน่าย การให้บริการ การจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการบริหารงานภายใน

         ในนามผู้บริหารองค์การสุราฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา พนักงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้องค์การสุราฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์การสุราฯ อย่างยั่งยืนสืบไป                                                                                                                                 นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล

                                                                                                                                   ผู้อำนวยการองค์การสุรา