Home > News | Event > News>MOU พัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

News

Topic : MOU พัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

       17 มี.ค.60| พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม และ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข