L CLEAN SPRAY สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ไหม

กรณีถือขึ้นเครื่องต้องตรวจสอบ การให้บริการแต่ละสายการบิน แต่จะสามารถโหลดลงได้ใต้ท้องเครื่องบินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบิน