หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์

20 พฤศจิกายน 2560

เปิดอ่าน

121

 

โลโก้

ชื่อหน่วยงาน

เว็บไซต์หน่วยงาน

 

กรมสรรพสามิต

www.excise.go.th

 

กระทรวงการคลัง

www.mof.go.th

 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

www.liquor.or.th/

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

www.tisi.go.th

 

กรมโรงงงานอุตสาหกรรม

www.diw.go.th/

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

www.fda.moph.go.th/

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

www.dmsc.moph.go.th/

 

องค์การเภสัชกรรม

www.gpo.or.th/

 

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

www.dpfthailand.com

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

www.hsm.chula.ac.th/

 

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

www.thaitobacco.or.th/th/

 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

www.playingcard.or.th/th/

 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

www2.kmutt.ac.th/

 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

www.tistr.or.th/

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต

www.tu.ac.th/index.php/th/

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขนกำแพงแสน

kps.ku.ac.th/v7/index.php/th/

 

โพสล่าสุด

นี่คือชีวิตประจำวันของคุณใช่หรือไม่?แต่ละวันต้องเสี่ยงกับเชื้อโรคมากมาย อาจทำให้เจ็บป่วยได้...!!!...

6 ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข...

เทคนิค ดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย ห่างไกลเชิ้อโรค!...

ขั้นตอนการใช้ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ถูกต้อง...

4 เรื่องน่ารู้ "เอทิลแอลกอฮอล์"...

โพสที่เกี่ยวข้อง

นี่คือชีวิตประจำวันของคุณใช่หรือไม่?แต่ละวันต้องเสี่ยงกับเชื้อโรคมากมาย อาจทำให้เจ็บป่วยได้...!!!...

6 ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข...

เทคนิค ดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย ห่างไกลเชิ้อโรค!...

ขั้นตอนการใช้ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ถูกต้อง...