ตรวจสอบภายใน

              ในรอบปี 2554 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จำนวน 2 คณะ มีนางสาวศุภลักษณ์ เลิศแก้วศรี เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ คณะที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 และ คณะที่ 2 มีนายกนก ส่งสัมพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่กำกับดูแล เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน ความ เชื่อถือได้ของข้อมลู ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนกำกับดูแลด้านการบริหารงานสารสนเทศ

              องค์การสุราฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นกลไกสำคัญตามหลักการกำกับกิจการที่ดี โดยมีภารกิจในการให้บริการให้คำปรึกษา และให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มและปรับปรุงการดำเนินการขององค์การสุราฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้โดยทางการประเมินและปรับปรุงความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีขององค์กรโดยใช้วิธีการอย่างมีระบบและมีแบบแผน ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของหน่วย ตรวจสอบภายใน

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน (3)

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2561

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2560

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน องค์การสุราฯ ประจำปี 2559

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ (3)

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2561

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2560

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ ประจำปี 2559

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน (0)