รางวัลและความสำเร็จ

โล่การเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามโครงการ "EMSเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม พร้อมใจอนุรักษ์บางปะกง"

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้รับโล่การเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามโครงการ "EMSเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม พร้อมใจอนุรักษ์บางปะกง" EMS for SMEs ดำเนินการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เอเอสเอ เมนเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 ณ โรงแรมวังธารา แอนด์ รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา........

ใบรับรองวามสามารถห้องปฏิบัติการ มอ.17025-2548 (ISO/IEC17025:2005)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้รับมอบใบรับรองวามสามารถห้องปฏิบัติการ มอ.17025-2548(ISO/IEC17025:2005) โดย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายไพโรจน์สัญญะเดชากุล เป็นผู้มอบใบรับรอง...........