กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดโลก

                     ด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ประธานคณะทำงานป้องกันการทุจริตและพนักงานองค์การสุรา เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมกับโรงเรียนดาราจรัสและโรงเรียนในเขตอำเภอบางคล้า เพื่อรณรงค์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและยึดถิอปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์