คณะทำงานการจัดการด้านพลังงาน องค์การสุราฯ "โครงการจัดทำโปรแกรมเพื่อการประเมิน ประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ"

                 วันที่  20  ธันวาคม  2561  คณะทำงานการจัดการด้านพลังงานได้เข้าร่วมสัมนาและได้รับมอบเกียรติบัตรในโครงการจัดทำโปรแกรมเพื่อการประเมิน ประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ จากตัวแทนผู้ทนงคุณวุฒิกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์โฮเต็น กรุงเทพมหานคร