โครงการสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี 2561 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

                        โครงการสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี 2561 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ณ จังหวัดระยอง