พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ

              วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม กับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จากกรอบยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่กำหนดให้พัฒนานวัตกรรมและนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศทั้งในด้านการนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนานวัตกรรม ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบของทั้ง 2 องค์กร จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาวิชาการ ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ยังเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มการจ้างงาน ลดต้นทุนการผลิต ลดการนำเข้าวัตถุดิบ อันเป็นการขยายฐานการพัฒนาที่นอกเหนือจากด้านการสาธารณสุข ไปสู่ความเข้มแข็งทางการทหารและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ การเตรียมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ให้ได้มาตราฐานสากล จำเป็นต้องได้วัตถุดิบตั้งต้นที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งองค์การสุรา กรมสรรพสามิตเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาแอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขที่มีมาตราฐานสากล เป็นที่ยอมรับ ทั้งจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล